Algemene verkoopvoorwaarden

algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk deel uit van het aanbod en alle overeenkomsten voor de verkoop van producten of diensten gesloten door CERAN nv, een vennootschap naar Belgisch recht gevestigd te Avenue des Petits Sapins, 27, 4900 Spa, België, ingeschreven in het RPR van Verviers onder nummer 0450.688.823, en CERAN France SAS, een vennootschap naar Frans recht gevestigd te 1 rue Etienne Dolet – 93400 Saint-Ouen – Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer B403.500.283 of Châteauform Suisse nv, een vennootschap naar Zwitsers recht gevestigd te Allée du Château 30, 1296 Coppet, Zwitserland ingeschreven in het RPR van Vaud onder nummer CH-550.1.037.009-0, licentiehoudende centra’s van CERAN. Voor de contractuele relatie tussen de vennootschap CERAN nv, haar licentiehoudende centra’s en dochtermaatschappij (hierna ‘de dienstverlener’) en de natuurlijke of rechtspersonen die een beroep op hun prestaties doen (hierna ‘de klant’), zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing in de officiële versie op het moment dat het contract wordt gesloten. De dienstverlener erkent geen afwijkende voorwaarden van de klant, behalve als de dienstverlener hun geldigheid uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De klant wordt geacht van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en alle bepalingen ervan te hebben aanvaard.

PRIJS

De in onze offertes aangeboden prijzen zijn geldig gedurende 30 dagen vanaf de datum van de in de offerte vermelde datum. Onze prijzen zijn exclusief btw. Van toepassing zijn de btw-regels die op de datum van inschrijving van kracht zijn. De toegepaste btw-regeling wordt bepaald op basis van de te goeder trouw door de klant verstrekte informatie.
Wij behouden ons echter het recht voor om onze prijzen en onze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment van het jaar zonder officiële kennisgeving te wijzigen. Alleen de prijslijst en de algemene verkoopvoorwaarden die op het moment van inschrijving op de website www.ceran.com worden vermeld, zijn van toepassing. De klant kan onze klantenservice te allen tijde om mededeling van de geldende prijzen verzoeken door een email te sturen naar customer@ceran.com.

BETALING

Onze facturen moeten worden betaald binnen zeven werkdagen na ontvangst door de klant. Als de inschrijving minder dan dertig dagen voor de aanvang van de opleiding plaatsvindt, is het inschrijvingsgeld onmiddellijk opeisbaar en wordt van de klant geëist dat hij, indien hij geen creditcard voorlegt, een betalingsbewijs opstuurt.


Een fotokopie van een overschrijvingsformulier of cheque is geen betalingsbewijs.


De verschuldigde bedragen moeten per creditcard, bankoverschrijving of cheque bijgeschreven worden op de rekening van de dienstverlener waar de gekozen opleiding plaatsvindt (bij internationale overschrijvingen zijn de bankkosten in verband met de betalingsopdracht voor rekening van de klant).
Als onze facturen niet binnen dertig dagen na de vervaldatum zijn voldaan, dragen ze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 12% rente per jaar. Daarnaast worden ze van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een bedrag van € 25 als vaste schadevergoeding.


Elke betwisting van een factuur moet binnen vijftien dagen na de factuurdatum per aangetekende brief door ons zijn ontvangen.
Creditcardgegevens mogen alleen worden verzonden met behulp van de beveiligde methode die de dienstverlener daartoe verstrekt. Indien de klant andere communicatiekanalen gebruikt (e-mail, telefoon…), kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de vertrouwelijkheid van die gegevens.


Indien de betaling deels of volledig wordt voldaan door een derde moet de klant dat bij de bestelling vermelden en voor aanvang van de opleiding alle nodige stappen ondernemen om de goedkeuring van die derde te verkrijgen. De klant blijft verantwoordelijk voor de betaling van alle bedragen die niet door de derde worden betaald.


De transport-, verblijf- en maaltijdkosten van de docenten in het kader van interculturele opleidingen en taalopleidingen in het bedrijf (‘IN-COMPANY’) kunnen afzonderlijk worden in rekening worden gebracht na de opleidingssessies.

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

1) Opleidingen


De inschrijving voor een opleiding van CERAN is pas definitief nadat de klantenservice van CERAN het behoorlijk ingevulde inschrijvingsformulier of een ondertekende prijsopgave heeft ontvangen en aanvaard. Het inschrijvingsformulier kan worden ingevuld op papier of als pdf-bestand en voor akkoord worden teruggestuurd per post of e-mail. Inschrijven kan ook online via onze website, www.ceran.com.
De aanvaarding van de inschrijving wordt meegedeeld door toezending van de schriftelijke reservering met een nauwkeurige beschrijving van het bestelde product of de bestelde dienst, een bevestiging van onze algemene voorwaarden en een factuur.
Wij behouden ons het recht voor om elke gereserveerde opleiding te annuleren waarvan de betaling niet is voldaan of waarvan het betalingsbewijs niet tijdig door ons ontvangen is.


2) Hoteldiensten en diverse aanvullingen


De hoteldiensten die in een CERAN-opleidingscentrum worden verleend en de diverse aanvullingen die ter plaatse worden besteld, moeten onmiddellijk contant of met een door de dienstverlener aanvaarde creditcard door de begunstigde worden betaald.
De toezending van een factuur aan de cursist of diens bedrijf wegens uitgestelde betaling leidt tot toepassing van een vast en ondeelbaar factuurbedrag van € 25.
Alle bestelde hoteldiensten of diverse aanvullingen zijn volledig verschuldigd en moeten voor vertrek voldaan worden. Als één of meerdere diensten niet zijn betaald, behoudt de dienstverlener zich het recht voor om de als waarborg bij de inschrijving voorgelegde creditcard te debiteren of deze dienst of diensten aan de klant of zijn bedrijf in rekening te brengen.

BEDENKTIJD – HERROEPING

Vanaf de dag nadat hij de bevestiging van de definitieve inschrijving voor de opleiding van CERAN heeft ontvangen, heeft de klant zeven werkdagen bedenktijd om zonder boete en zonder opgaaf van reden van de bestelde diensten af te zien.


Na deze bedenktijd heeft de herroeping van bestelde CERAN-diensten door de klant tot gevolg dat de in punt 5 bedoelde voorwaarden worden toegepast.
Bij inschrijving voor een opleiding die vóór het einde van de bedenktijd van zeven dagen begint, kan dit herroepingsrecht echter niet door de klant uitgeoefend worden.

ANNULERING OF UITSTEL

Als de klant zijn taalopleiding in residentiële formule, zijn taalopleiding in niet-residentiële formule (van minstens 20 uur per week) of zijn interculturele opleidingssessies minder dan 21 dagen voor aanvang schriftelijk annuleert of uitstelt, wordt een bedrag van 30% van het totale gefactureerde bedrag als vaste annuleringskosten in rekening gebracht. Deze kosten worden verhoogd tot 50% van het gefactureerde totaalbedrag in geval van annulering of uitstel minder dan veertien dagen voor de aanvang van de opleiding en tot 100% van het gefactureerde totaalbedrag in geval van annulering of uitstel minder dan zeven dagen voor de aanvang van de opleiding.


Indien specifiek met het oog op de opleiding kosten werden gemaakt (verplaatsing en huisvesting van de docent), worden die op basis van bewijsstukken aan de klant gefactureerd.
Voor alle andere programma’s moet elke annulering en/of elk uitstel ten laatste 24 uur (een werkdag) voor aanvang van de les schriftelijk aan onze klantenservice worden gemeld. Elke les die minder dan
24 uur (een werkdag) voor aanvang wordt geannuleerd, gaat verloren en wordt niet terugbetaald. De mogelijkheid om kosteloos lessen uit te stellen, geldt maximaal driemaal per bestelde lessenreeks. Nadien vallen uitgestelde lessen weg en worden ze niet terugbetaald.


Alle sessies van de programma’s in niet-residentiële formule moeten worden gepresteerd binnen zes maanden na de datum van de eerste sessie. De twee Mini-Stays (mini-verblijven) van drie dagen “Mini-Stay 2” moeten binnen zes maanden na het eerste verblijf worden gepresteerd. Wanneer in residentiële programma’s voorbereidings op afstand worden gepland, moeten deze binnen 3 maanden vóór het begin en maximaal één maand na de residentiële opleiding worden gepresteerd (en ten laatste op 9 dagen middernacht van de week die aan het verblijf voorafgaat). Buiten deze deadlines, gaan de sessies verloren en worden ze niet terugbetaald. Deze sessies kunnen niet worden uitgesteld als ze zijn gepland in de week vóór de residentiële opleiding. Van alle sessies wordt slechts één uitstel van een sessie zonder kosten geaccepteerd, mits de schriftelijke aanvraag uiterlijk 2 werkdagen vóór de sessie naar onze klantendienst wordt gestuurd. Reeds betaalde registratiekosten worden terugbetaald, verminderd met annulerings- of uitstelkosten en een behandelingsvergoeding van 250 EUR per bestelling.
De bankkosten in verband met de terugbetaling zijn volledig voor rekening van de klant.
Ook als de klant niet komt opdagen, is een opleiding volledig verschuldigd.


Als de klant tijdens de opleiding vertrekt of afwezig is, blijft de volledige opleiding integraal verschuldigd. Een geval van afwezigheid kan niet door gelijkwaardige prestaties gecompenseerd worden.
In geval van uitstel blijven onze voorwaarden en in het bijzonder artikel 2 (betalingsvoorwaarden) van toepassing.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij stellen alles in het werk om de klant te helpen zijn leerdoelstellingen te halen. Onze verplichting tegenover de klant met betrekking tot het leren van een vreemde taal is echter niet meer dan een middelenverplichting. De klant blijft als enige verantwoordelijk voor zijn daadwerkelijke resultaten.
Wij zijn geen schadevergoeding of terugbetaling verschuldigd als we wegens overmacht niet in staat zijn om de geplande diensten en/of opleidingen volledig of gedeeltelijk te verzorgen.


Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor fysieke of materiële schade als gevolg van transfers van/naar het station of de luchthaven door derden of als gevolg van verborgen gebreken of inherente risico’s in verband met producten die bij derden zijn gekocht en onveranderd door onze CERAN-centra worden verkocht met als enige doel om het comfort van de klant te verhogen.


Klanten die ouder zijn dan 18 jaar hebben de vrijheid om het opleidingscentrum zonder begeleiding te verlaten. De dienstverlener wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen tijdens activiteiten die niet door CERAN-personeelsleden worden begeleid.

PEDAGOGISCHE PRODUCTEN VAN HET MERK CERAN

De naam ‘CERAN’ is een gedeponeerde en geregistreerd merk. Het mag, op straffe van gerechtelijke vervolging op geen enkele wijze worden gereproduceerd zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.


Alle cursusboeken, opgaven, elektronische bestanden, documenten van CERAN zijn het resultaat van ons werk en onze knowhow. Alle intellectuele-eigendomsrechten daarop worden volledig en zonder voorbehoud door ons uitgeoefend. Wij behouden alle rechten voor op onze producten, die in geen geval gereproduceerd mogen worden, zelfs niet gedeeltelijk, via om het even welk procedé en die evenmin geëxploiteerd mogen worden, bijvoorbeeld door ze te verhuren, te verkopen of uit te lenen, op straffe van gerechtelijke vervolging.

GEBRUIK VAN GEGEVENS EN GETUIGENISSEN VAN KLANTEN

CERAN en de klant erkennen dat de persoonsgegevens van de klant elektronisch worden verwerkt om alle relevante documenten voor de opleiding te genereren en om de klant op een later tijdstip op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de producten en diensten van CERAN. De partijen houden zich aan de geldende wetgeving inzake privacy, gegevensbescherming, telecommunicatie en beveiliging, alsmede aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden, tenzij anders overeengekomen.


Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “de verordening” genoemd), die sinds 25 mei 2018 van toepassing is, beschikt de klant over een recht van toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, uitwissing of beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens om gegronde redenen en het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken.


Deze rechten kunnen worden uitgeoefend per e-mail naar het daarvoor voorziene adres: gdpr@ceran.com of per post naar CERAN S.A., Avenue des Petits Sapins 27, 4900 Spa, BELGIË.
CERAN verbindt zich ertoe de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de klant te waarborgen om te voorkomen dat deze worden vervalst, beschadigd of aan onbevoegde derden worden meegedeeld. CERAN verbindt zich ertoe de striktste vertrouwelijkheid en veiligheid te waarborgen en te verzekeren dat elke technische dienstverlener die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Dienst en die optreedt als onderaannemer van CERAN, de persoonsgegevens van de klant strikt vertrouwelijk en veilig behandelt, opslaat en beschermt, in overeenstemming met de goede praktijken en met strikte naleving van het GDPR.


Overeenkomstig artikel 33, lid 2, van EU-verordening 2016/679 verbindt CERAN zich ertoe de KLANT onverwijld in kennis te stellen van elke “schending” van persoonsgegevens (ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd kopiëren, corruptie van bestanden met persoonsgegevens, enz.).


Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy (https://www.ceran.com/en-gb/confidentiality) en de Cookie Policy (https://www.ceran.com/nl-nl/specials-pages/cookies).


De klant geeft de dienstverlener en zijn agenten namens zichzelf en de cursist toestemming om hun namen en die van het afnemende bedrijf, hun getuigenissen en de tijdens hun opleiding gemaakte foto’s en videobeelden te gebruiken om de activiteiten van de dienstverlener te promoten, ongeacht het medium.


De dienstverlener en zijn agenten kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik ervan, behalve in geval van bedrog of grove schuld, of voor het gebruik ervan door derden zonder uitdrukkelijke toestemming.

WEGSTUREN VAN EEN CURSIST IN HET KADER VAN DE CERAN JUNIORS-CURSUSSEN

Bij niet-naleving van de overeenkomst ‘SPIRIT EN INZET’, waarin de geldende regels in de CERAN JUNIORS-centra staan, behoudt de directie zich het recht voor om de deelnemers uit te sluiten zonder dat het verblijf volledig of gedeeltelijk wordt terugbetaald. De kosten in verband met de voortijdige terugkeer van de cursist zijn voor rekening van de klant.

MEDISCH FORMULIER IN HET KADER VAN DE CERAN JUNIORS-CURSUSSEN

Bij de bevestiging van de residentiële opleiding voor een kind ontvangen de ouders/voogden een medisch formulier, dat zij en hun arts moeten invullen en ten minste een week voor aanvang van de residentiële opleiding naar het CERAN JUNIORS-centrum moeten terugsturen.


De ouders/voogden zijn zich ervan bewust dat de gezondheid van hun kind afhangt van het goed doorgeven van de op dit medisch formulier vermelde informatie, die essentieel kan blijken bij een ongeval.
De ouders/voogden van het kind verplichten zich ertoe om dit behoorlijk ingevulde medisch formulier binnen de gestelde termijn op te sturen. Als dit formulier niet behoorlijk ingevuld wordt teruggestuurd, gaan de CERAN JUNIORS-centra ervan uit dat het kind in goede gezond verkeert en zonder voorbehoud kan deelnemen aan alle onderwijskundige en recreatieve activiteiten die binnen het programma worden aangeboden.
Alle medische en ziekenhuiskosten blijven voor rekening van de klant. Een medische verzekering die dekking biedt voor de duur van de residentiële opleiding is in dat opzicht ten zeerste aan te raden.
CERAN behoudt zich het recht voor om alle tijdens de opleiding veroorzaakte medische kosten die na het verblijf van de klant nog niet zijn betaald, af te schrijven van de creditcard die bij de inschrijving werd geregistreerd.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het contract is onderworpen aan het Belgische recht, met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (‘Weens Koopverdrag’).
In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Verviers, die onder het hof van Luik ressorteren, bevoegd.


Elke vertaling van deze algemene voorwaarden wordt verricht om in de lokale behoeften te voorzien. Als de Franse versie strijdig is met een andere versie, prevaleert de Franse versie, voor zover dat door de lokale wetgeving in uw rechtsgebied is toegestaan.
Elke betwisting moet via uw agent of rechtstreeks aan CERAN nv, Klantenservice, Avenue des Petits Sapins 27, 4900 Spa, België worden gericht.

Recevez votre livre blanc

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir votre livre blanc.

FR - CPF livre blanc RH
Prénom
 
 
Nom
 
 
Email
 
 
 
 
 

En cliquant sur “Accès immédiat”, vous acceptez les conditions générales d’utilisation des sites CERAN, notre polique sur la protection des données et l’envoi des informations et ressources pertinentes par e-mail.